Referat fra generalforsamling 2011

Referat fra ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Munkerup Have, søndag den 22. maj 2011:

Valg af dirigent.
Poul Juul, FDA (bestyrelsens forslag) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ligesom indkomne forslag var fremsendt rettidigt til grundejerne.
Der var 21 grundejere repræsenteret og 12 fuldmagter.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Blev fremlagt af formanden.
Vedr. asfaltbelægning blev der forespurgt til opfølgning af revner. Den nye bestyrelse følger op på dette.
Ole Timmer nr. 23 kommenterede sin egen fratræden sidst år.
Lene nr. 66 spurgte til bestyrelsens mening om sandfodring.
Bestyrelsen tog kommentarerne til underretning.

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, og det blev godkendt enstemmigt med kommentar om, at egenkapitalen fremover bliver delt op i to dele, således at der sondres mellem anlægsfonden og den almindelige drift af foreningen.
Pr. 31.12.2010 er anlægskapitalen kr. 128.039 og foreningens kapital kr. 109.191.
Posten for græsslåning og snerydning ønskes specificeret fremover.
Ingen restancer.
Resultatopgørelse 2010 (xls)
Balance 31.12.2010 (xls)

Rettidigt indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra beboerne, så bestyrelsens forslag blev fremlagt.

Forslag om ændringer af § 1, 10, 11, 14 og 15 i foreningens vedtægter.
§ 1: enstemmigt vedtaget.
§ 10: enstemmigt vedtaget med følgende ændring: Den nyvalgte bestyrelse tiltræder ved generalforsamlingens afslutning.
§ 11: enstemmigt vedtaget.
§ 14: enstemmigt vedtaget med tilføjelse af følgende ændringer: Det hedder nu NETS samt et medlemskartotek tilføjes sidst.
§ 15: enstemmigt vedtaget med følgende ændring: Revisoren kan når som helst foretage eftersyn af alle forhold vedrørende foreningens økonomi.

Plejeplans-aftale med Gribskov Kommune. Forslag fra bestyrelsen om pleje 2011-2013
Forslaget gælder til 2013. Kommunen kan stille krav vedr. plejeplanen.
Generalforsamlingen vedtog forslaget om slagleklipningen og 2 bøgetræer ved skrænten blev ”sat på observationslisten” til næste år.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer mod 1.
Plejeplan (docx)

Fællesantennen. Forslag fra bestyrelsen vedr. koordination ved signalsvigt blev vedtaget enstemmigt.
Forslag til procedure ved problemer ved fællesantenneanlægget 2011 (docx)

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt, således at opkrævningen for anlægsfonden herefter er uændret (2 x 500,-), og det almindelige kontingent nedsættes til 2 x 1.000,-.

Valg af formand for bestyrelsen.
Vibeke Rosenkjær blev enstemmigt valgt til formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Carsten Aagesen, nr. 9
Svend Krag nr. 16

Følgende blev valgt som suppleanter:
Gerda Michelsen nr. 3
Merete Trap-Kinberg nr. 26

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jette Vessel Christensen nr. 6 blev valgt som revisor.
Ole Aavang nr. 15 blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt.
Den nye bestyrelse blev anmodet om hurtigst muligt at fastlægge datoen for arbejdslørdagen, da det er vigtigt, at flest muligt kan deltage.
Der var spørgsmål om fælles bortkørsel af haveaffald; men man enedes om, at den enkelte ejer selv eller sammen med andre bortskaffer deres haveaffald. Der må ikke længere brændes haveaffald af på skrænten. Dog må der laves Sct. Hans bål den ene gang om året.

Dirigenten fik stor applaus og tak for velgennemført ledelse af denne generalforsamling.

Bestyrelsen takker de fremmødte beboere for en rigtig god afvikling af generalforsamlingen.

Ref. Merete Trap-Kinberg
Dirigent: Poul Juul