Vedtægter for Grundejerforeningen Munkerup Have

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Munkerup Have.

Stiftet den 2. marts 1985.
Hjemsted: Gribskov Kommune. Værneting er retten i Helsingør.

§ 2
Foreningens formål

Stk.1 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg/fællesantenne.
Stk. 2 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
Stk. 3 Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.
Stk. 4 Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på eksisterende og senere anlagte fællesarealer og fællesanlæg i området.

§ 3
Foreningens medlemmer

Stk.1 De til enhver tid værende ejere af grunde, der er omhandlet af tinglyst Byplanvedtægt for området er medlemmer
Stk. 2 Grundejerforeningen skal være berettiget til med almindeligt flertal af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.
Stk. 3 Grundejerforeningen skal optage medlemmer fra tilkommende bebyggede plus ubebyggede grunde inden for området, solgt til enkeltpersoner.
Stk. 4 Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§ 4
Ekskludering

Stk. 1 Medlemmer, som ikke ifølge tinglyst servitut eller ifølge et kommunalt krav skal være tilknyttet foreningen, vil blive ekskluderet ved kontingentrestance, svarende til et års kontingent.
Stk. 2 Ved eksklusion fortabes enhver ret til andel af foreningens formue.
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

§ 5
Kontingent

Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales helårsvis forud og forfalder 1.feb. En eventuel kontingentforhøjelse / nedsættelse er gældende fra næste års forfaldsdag 1.feb.
Kontingentet skal dække administration og foreningens opgaver.
Stk. 2 Anlægsfond: Indbetaling fastsættes af generalforsamlingen. Der indbetales til fonden én gang årligt samtidigt med kontingentindbetalingen. Fondens midler må ikke overstige 600.000.

§ 6
Øverste myndighed

Stk.1 Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i maj måned.
Stk. 2 Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamling, må skriftligt fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer over for formanden skriftligt fremsætter ønske herom, med angivelse af dagsorden .Indkaldelse skal ske inden 3 uger.
Stk. 4 Som stemmeberettigede regnes alle, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun afgives én stemme pr. parcel.

§ 7
Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og senest 8 dage før generalforsamlingen skal formanden skriftligt underrette foreningens medlemmer om evt. indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6.  Valg af formand for bestyrelsen
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning

§ 9
Generalforsamlingen – ledelse og afstemninger

Stk.1 Generalforsamlingen ledes af dirigenten.
Stk. 2 Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men såfremt blot én stemmeberettiget, tilstedeværende forlanger skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3 Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen, kontingentforhøjelser, optagelse af lån, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for.
Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling, tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 mdr. efter den ordinære generalforsamling, og på denne kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10
Referat

Referenten forhåndsudpeges af den siddende bestyrelse. Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder ved generalforsamlingens afslutning.

§ 11
Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år, og den øvrige bestyrelse er på valg hvert andet år, med to hvert år. Valgbare er kun foreningens stemmeberettigede
Stk. 2 Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Ved varig fratræden af et bestyrelsesmedlem indtræder den først valgte suppleant i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3  Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden og arbejdsform, herunder i hvilket omfang suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde uden stemmeret.
Stk. 4 I tilfælde af formandens fratræden inden valgperiodens udløb, indtræder næstformanden som fungerende formand indtil næste generalforsamling.

§ 12
Tegning af foreningen

Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes fravær af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Afhændelse, køb eller pantsætning af fast ejendom, kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13
Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt, dog mindst 1 gang pr. kvartal.
Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.
Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne.
Sager til behandling kan afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 14
Administration af foreningens midler

Kontingent skal hvert år senest 1. februar være indbetalt på foreningens bankkonto. Bestyrelsen udsender mail/post om kontingent til hvert enkelt medlem senest 14 dage før, med erindring om betaling den 1. februar samt angivelse af kontingentets størrelse, bank og bankkonto.
Et medlem, der ikke betaler til tiden, får tilsendt en rykker fra bestyrelsen med en ny betalingsfrist samt udover kontingentet, et rykkergebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kassereren fører en medlemsliste samt regnskab over indbetalinger og udbetalinger på grundlag af bankkontoen.

§ 15
Revisorer

1. Generalforsamlingen vælger en revisor plus en revisorsuppleant. Revisoren gennemgår bilag og afstemmer bankkonti.
2. Revisoren er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisoren kan når som helst foretage eftersyn af alle forhold vedrørende foreningens økonomi.

§ 16
Regnskabsåret

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 17
Udlæg og ydelser

Stk. 1 Samtlige hverv i foreningens tjeneste er at betragte som ulønnede tillidshverv.
Stk. 2 En enig bestyrelse kan dog bestemme, at udlæg til foreningens repræsentation ved faglige kongresser, telefon o.l. efter regning kan afholdes af foreningens kasse.
Stk. 3 En enig bestyrelse kan ligeledes bestemme, at foreningens kasse kan afholde udgifter til kontorhold, revisor, advokat, dirigent, rådgivning o.l.
Stk. 4 Såfremt de i stykke 3 nævnte ydelser udføres af et medlem af foreningen mod betaling, skal bilag forelægges revisor og beløbet specificeres i årsregnskabet.

§ 18
Særlige bestemmelser

Stk.1 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.
Stk. 2 Grundejerforeningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes af byrådet.
Stk. 3 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§ 19
Andet

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 2. marts 1985.
Godkendt af Græsted-Gilleleje kommune den 27. oktober 1987.
Paragraf 8 og paragraf 11 er ændret ifølge vedtagelse på generalforsamling den 22. marts 1987.
Paragraf 5 og paragraf 6 er ændret iflg. vedtagelse på generalforsamlingen den 29.3.2003.
Paragraf 1, 10, 11, 14 og 15 er ændret ifølge vedtagelse på generalforsamling den 22. maj 2011.
Paragraf 1, 3 ,6, 11, 12, 14, 17, 18, 19 er ændret ifølge vedtagelse på generalforsamling d. 07. 05. 2017 (Vedtægtsændringerne er godkendt af Gribskov Kommune d. 29. 05. 2017)
Paragraf 14 er ændret ifølge vedtagelse på generalforsamling d. 18. 10. 2020.

Paragraf 14 er ændret ifølge vedtagelse på generalforsamling d. 04. 09. 2021.