Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have søndag 5.maj 2019 fra kl. 10.00-11.05

Formand Vibeke Rosenkjær bød velkommen i de nye lokaler i det gamle posthus i Gilleleje, hvor man også fremover ønsker at afholde Munkerup Haves årlige generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Juul. Denne blev enstemmigt valgt. Poul Juul takkede for valget og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Jette Vessel Christensen (6) var af bestyrelsen udpeget som referent. Af de fremmødte i forsamlingen havde 12 stemmeret. Der var indkommet 4 fuldmagter, der blev kontrolleret med navn og husnummer.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Denne lægges på foreningens hjemmeside sammen med regnskab og referat. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. Formanden kunne tilføje at perioden for indsamling af grøntaffald ville blive forlænget med et par dage før afhentning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
Balance 31.12.2018 (pdf)
Resultatopgørelse 2018 (pdf)
Regnskabet var på forhånd sendt ud til Munkerup Haves beboere. Kasserer Lene Sibbersen (66) gennemgik de beløb, der har givet størst afvigelser i budgettet. Det drejer sig om kloakrensning og vedligeholdelse af græs/skrænt
områderne. Dirigenten kunne dog bemærke at foreningen trods alt har et pænt overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget. Bestyrelsen havde et forslag om overtagelse af udgifterne til hjertestarteren, der er ophængt i carporten ved no.6. Jette (6) fremlagde historikken omkring hjertestarteren. Den er indkøbt i 2015 for 3500 kr.af 8 af Munkerup Haves beboere. Hjertestarteren kræver med mellemrum nyt batteri, der koster ca. 3000kr. Jette foreslog den nye bestyrelse, at tage stilling til køb af en evt. nyere model, i stedet for udskiftning af batteri på den gamle. Hjertestarteren har heldigvis indtil dato aldrig været i brug. Formanden foreslog en udvidelse af forslaget, således at de 8 beboere kunne få deres betaling retur. Ulla (23) ville dog gerne donere sit beløb. Forslaget blev derefter afvist.
Forslaget om overtagelse af hjertestarteren blev enstemmigt godkendt.
Jan (17) nævnte begrebet ”hjerteløber”. Efter forslag fra vores dirigent lovede Ulla (23) at lave en oversigt over Trygfondens hjerteløbere, og hvordan man finder dem. Der findes en app på nettet.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budget 2019-2020 (pdf)
Formanden kunne orientere, at budgettet ikke indeholdt de store ændringer.
Kontingentet forbliver derfor uændret.
Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand for bestyrelsen
Vibeke Rosenkjær genopstiller og blev enstemmigt valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Dorte Jacobsen (56) og Jette Vessel Christensen (6) ønskede ikke at genopstille. Lene Sibbersen(66) ønskede at udtræde fra bestyrelsen. Kenny Rathje (20), der
er suppleant, har indvilget i at træde ind for Lene i et år, indtil næste generalforsamling. To nye medlemmer blev foreslået af bestyrelsen. Søren Jensen (2) og Jan Ungar 17). Generalforsamlingen blev derefter suspenderet i 15 minutter til fordel for en kop kaffe og brød.
Generalforsamlingen blev derefter genoptaget.
Jan Unga (17) og Søren Jensen (2) blev begge enstemmigt valgt. Kenny Rathje (20) indgår i bestyrelsen i et år for Lene Sibbersen (66)
Merete Trap-Kinberg ønskede at fortsætte som suppleant og Lene Sibbersen (66) ville gerne indgå som suppleant for Kenny Rathje (20)
Begge blev enstemmigt valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jan Unga r(17), der i dag er revisor, indgår i bestyrelsen. Jette Vessel Christensen (6) blev af bestyrelsen foreslået som ny revisor og Ole Åvang (15) ønskede at fortsætte som revisorsuppleant.
Begge blev enstemmigt valgt.

9. Eventuelt
Margaretha (25) ønskede et nyt picnicbord på stranden ved trappen. Det, der står, er lidt usikkert at sidde på. Den nye bestyrelse tager sig af problemet. Tidligere borde er taget af stormen og sejlet ud i bølgerne.
Lene (66) bemærkede at de nye træer, der indkøbes og plantes til efteråret, er store træer, der ikke så nemt forsvinder.
Jan (17) ville gerne høre om der er nyt ang. problematikken omkring no.11, med hensyn til bilparkering og det at drive virksomhed fra parcellen. Vibeke(1) har flere gange rettet henvendelse til kommunen uden resultat. Johan(7) har forespurgt brandvæsenet om placering af biler ud for samme parcel ved brand. Ikke noget problem var svaret, brandsprøjter kan nå langt!! Merete foreslog at politianmelde, hvis kommunen fortsat ikke vil gøre noget.
Lene (66) konstaterer at der stadig er problemer i hjørnet hvor hun bor og ved no.68. Der køres for stærkt og biler er parkeret på vejen lige omkring hjørnet. Lene kom også med en kraftig opfordring til alle at lade alle indbetalinger af
kontingent gå over betalingsservice, det vil lette kasserens arbejde betydeligt. Ved overskridelse af betalingsfristen vil der fremover blive lagt et strafgebyr på.
Margaretha (25) ville gerne høre om der planlægges sommerfest i år. Det gør der.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte og tak til Dorte(56) og Jette (6) for deres arbejde i bestyrelsen og glædede sig til at møde den nye bestyrelse
Generalforsamlingen afsluttet kl. 11.05.

Referent: Jette Vessel Christensen
Godkendt af dirigent: Den 6.5.2019