Bestyrelsens beretning 2007

Munkerup maj  2007

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Skt. Hans aften kunne atter i år fejres med et flot bål på stranden.

Arbejdslørdagen den 12. august forløb godt på trods af det omskiftelige og til tider regnfulde vejr. Mange var mødt frem og der blev udført et godt arbejde med passende pauser til formiddagskaffe, frokost m.m. Dagen slutte med lidt bedre vejr, så vi i eget telt kunne glæde os over det gode samvær samt den dejlige mad og vin.

Flere har vist interesse for plejen af skov og skrænt, så vi er nået langt efterhånden, på trods af den modstand som et par grundejere stadig viser.
Der resterer enkelte ahorn og fyrretræer samt oprydning i den vestlige del af skræntområdet.
Som det har været praktiseret af tidligere bestyrelser er der lokalt fældet træer, efter aftale med de grundejere der bor op til disse arealer.
Bestyrelsen har møde i januar fået forelagt ønsker om fældning og beplantning på de 2 små rondeller.
I bestyrelsen var der enighed om at beboerne lokalt har beslutningsret om ændringer.
Forslaget er besluttet af et flertal begge steder.
Arbejdet er delvist udført med fældning, stubfræsning og beplantning – primært med rododendroner.
Der synes ikke at være interesse for at beplante de større friarealer.

Vejbelysningen er renoveret med trods flere henvendelser til NESA/DONG mangler der stadig noget i færdiggørelsen specielt natsænkning.

Asfalt problematikken havde ikke på sidste generalforsamling den store interesse, så bestyrelsen har valgt at se tiden an. Der mangler nu at blive bygget på 3 grunde.

Antenne og modtageforholdene er stadig ikke optimale. Nogle har forsøgt sig med opsætning af små interne digitalbokse med godt resultat.
Vi har forhørt os hos flere firmaer, som har kontaktet os samt søgt informationer hos antenneforeningen, men ikke fundet en optimal løsning.
Læser man om muligheder i den daglige avis og andet, er det meget vanskeligt at beslutte sig, udviklingen af IP, TV og bredbånd går så hurtigt, at man med aktuelle tilbud kan stå med en dyr og måske dårlig løsning.
Thomas T. vil orientere om tilbud fra TDC og DONG.

Vores hjemmeside på www.munkerup.net fungerer fint, i samarbejde med Hulerød Grundejerforening.

På sidste generalforsamling blev trafikale problemer omtalt. Der har i efteråret været afholdt møde med øvrige grundejerforeninger i Munkerup og kommunens tekniske forvaltning.
I mødet deltog formanden for teknisk udvalg Jan Ferdinandsen, som var meget lydhør overfor vores ønske. Det der vil blive arbejdet med er en dobbeltrettet cykelsti. Formanden mente, en del kunne komme på budget 2008 og resten i 2009. Der er blevet stillet en tekniker til rådighed, som kan benyttes. Så vi får så god en løsning som mulig – dog bliver der ikke tale om tunnel eller lignende, det er for kostbart.