Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra den ordinære generalforsamling
i Grundejerforeningen Munkerup Have
søndag 13. maj 2018 fra kl. 10.00-10.46

Formand Vibeke Rosenkjær bød velkommen og var glad for det store fremmøde. En særlig velkomst til de nye beboere i Munkerup Have.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Poul Juul. Denne blev enstemmigt valgt.
Poul Juul takkede for valget og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Jette Vessel Christensen (6) var af bestyrelsen udpeget som referent.
Af de fremmødte i forsamlingen havde 19 stemmeret. Der var indkommet 8 fuldmagter, der blev nævnt med navn og husnummer.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Denne lægges på foreningens hjemmeside sammen med regnskab og referat. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
Balance 31.12. 2017 (pdf)
Resultatopgørelse 2017 (pdf)
Regnskabet var på forhånd sendt ud til Munkerup Haves beboere. I kasserens fravær kommenterede formanden evt. forespørgsler. Tove (52) ville gerne vide hvad penge overført til fond betød. Formanden forklarede, at det var penge hensat til store opgaver med tilsvarende store udgifter som f.eks. ny asfalt på vores veje.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag.
Der var fremsendt et forslag fra Gerda (3) omhandlende opsamling af haveaffald og placeringen af dette. Da Gerda 3) ikke personligt var til stede, blev forslaget fremlagt af Carl (25) så det kunne behandles.  Formanden forklarede hvorfor haveaffaldet havde ligget i så lang tid i denne periode. Der har været beskæring fra alle områder i Munkerup Have, og man havde også været nødt til at finde en ny vognmand.
Lene (66) foreslog at man vekslede mellem to områder. Pladsen foran nr. 1 og foran transformatorstationen. Sidstnævnte placering er desværre ikke tilladt. Ole (23) advarede mod spild af grene med torne på vejen ved transport af haveaffaldet.
Konklusionen på forslaget blev, at det er bestyrelsens opgave at tilstræbe, at haveaffaldet kun ligger max. 3 uger. Dette kunne Generalforsamlingen tilslutte sig.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget 2018 – 2019 (pdf)
Formanden kunne orientere om, at budgettet ikke indeholdt de store ændringer.
Kontingentet forbliver derfor uændret.
Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand for bestyrelsen.
Vibeke Rosenkjær genopstiller og blev enstemmigt valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Kenny Rathje (20) og Hanne Due (68) var begge på valg og ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Johan Samsom (7) som nyt medlem i bestyrelsen. Lene Sibbersen (66) ønskede ligeledes at opstille. Begge blev enstemmigt valgt.
Som suppleant ønskede Merete Kinberg at fortsætte. Carl Laulund (25) ønskede ikke at genopstille.  Bestyrelsen foreslog derfor Kenny Rathje (20) .  Begge blev enstemmigt valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Både Jan Ungar (17) som revisor og Ole Åvang (15) som revisorsuppleant ønskede at genopstille og blev enstemmigt valgt.

9. Eventuelt.
Ulla (23) ønskede en liste over de fælles effekter, som Grundejerforeningen ejer. Bestyrelsen laver liste over de få ting, det drejer sig om. Motorsav og buskrydder er kasseret,  og tilbage er kun telt og stige. Listen lægges på hjemmesiden, med oplysning om, hvor de forefindes.

Lene (66) advarede mod de mange biler, der er parkeret ved hjørnet omkring nr. 68 og 36. det er farligt, når der samtidig køres med høj hastighed. Bestyrelsen tager sagen op og foreslår, at der opsættes et spejl. Dette blev positivt modtaget af forsamlingen.

Jan (17) klagede over de store kassebiler, der er parkeret ud for nr. 11 til stor gene for de øvrige beboere.

Jette (6) fortalte om hjertestarteren, der er placeret i carporten i nr. 6. Kun få har tilsluttet sig købet af denne og Jette efterlyser flere, der er med til at finansiere den. Der skal snart udskiftes batteri, der har en pris på ca. 3000,00 kr. Flere ville gerne være med. Giv Jette besked herom. Der var forslag fra forsamlingen om, at hjertestarteren kunne gå med ind under foreningsbudgettet. Bestyrelsen tager sagen op.

Birgitte (7) foreslog at stenene ved indkørslen blev malet hvide. Belysningen og skiltningen er meget dårlig. Bestyrelsen har allerede taget sagen op. Carl (25) har påbegyndt maling med selvlysende reflekterende maling. God ide at male stenene på begge sider af vejen.

Ole (15) ville gerne vide, hvor langt vi er med hensyn til svar fra kommunen med hensyn til farver og maling af træværket på og omkring vores huse. Man kan læse på vores hjemmeide ang. farver og maling. Hvis man skal ”nymale” skal reglerne overholdes.

Niels (30) ville godt vide om vi har rotter på området. I Snekkersten og Helsingør er det en plage. Problemet var ikke aktuelt her hos os.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 10.46.

Referent: Jette Vessel Christensen

Godkendt af dirigent:
Munkerup Have 14.5.2018
Poul Juul