Referat fra generalforsamling 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i Munkeruphave Grundejerforening søndag den 24/5 2009

1. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen foreslog Henrik Friis, som blev valgt.
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle havde modtaget indkaldelsen rettidig. Der var fremmødt 36 beboere fra 23 hussatnde, dertil kom 14 fremlagte fuldmagter.

2. VALG AF STEMMETÆLLERE. 
Ole Aavang, nr. 15 og Carsten Berg, nr. 13 blev valgt.

3. BESTYRELSENS BERETNING.
Formanden Jørn Engel Møller aflagde beretning.
De forskellige arrangementer blev omtalt: Skt. Hans Aften, arbejdsdagen den  16 august, i november kantstensopretning, i februar udtynding af bevoksning på skrænten og ved antennemasten m.m.  og endelig asfaltering af de interne veje i maj, udført af Colas.
Det blev nævnt, at grundejerne har det fulde ansvar for vedligeholdelse af skræntfodssikringen.
Der var ros til asfaltarbejdets udførelse, men ønske om at fortovene bliver taget med, og at mindre mangler ved brolæggerarbejdet udbedres.
Formanden lovede en samtale med asfaltspecialisterne.
Finn Lindgren Christensen, som har været aktiv rådgiver, gjorde opmærksom på, at asfaltarbejdets omfang var styret af at begrænse udgifterne, så de ikke endte på 1 mio. kr.
Kloaklugtgener blev omtalt, men kan minimeres ved spuling og oppumpning af slam fra fælles pumpebrønd ved nr. 23. Det skal ske jævnligt af kommunen, som vil blive informeret ved lugtgener, men lugtgener indenfor matriklen er eget problem.
Der var diskussion om beplantning. Ole Timmer nævnede, at han havde indtegnet alle store træer i området på 1:500-planen for at have overblik over de ca. 100 træers placering. Han støttede den udtynding og beskæring, der var foretaget ud fra bl.a. nogle beboerønsker om lys og luft, men mente i øvrigt at træer også havde kvaliteter som læbælte, og de skabte intimitet og fugleliv. (Det var dog ikke rågekolonier, der var i tankerne). Det er et kompromis mellem forskellige holdninger og ønsker, som kan være svære at forene.
Der var et ønske om at sikre, at beskæring af bevoksning på plateauet over skrænten gik uden om nye opskydende bøgetræer. Formanden ønskede ikke, at man øgede antallet af træer, men bevarede det nuværende antal, som tidligere aftalt med skovingeniør Christian Lindberg, Gribskov kommune, ligesom fældning og genplantning skal ske i samråd med Christian Lindberg.
Der blev rejst spørgsmål om anlæggelse af en badebro ud for trappen. Ulla Nerenst gjorde opmærksom på, at folk udefra har omtalt en kommende badebro ved Hulerød-Munkerup, og at en sådan vel i så fald kunne dække behovet. Næstformand Peter Balslev Jørgensen, der har ryddet sten fra stranden og et stykke ude i vandet for enden af trappen, fandt dermed, at behovet for en badebro måske ikke var så presserende.
Christian Holm fremførte, at kampestenssikringen ved trappen havde været ulovligt etableret. Formanden svarede, at han havde fået mundtligt tilsagn om, at kunne foretage sikringen, bl.a. for at sikre betontrappen, og at sagen nu var afsluttet. (Det kan bekræftes, at Kystsikringsdirektoratet efter ønske har modtaget materiale med planer og fotos af kystsikringen ved Munkeruphave, og de har accepteret løsningen). Der var på generalforsamlingen almindelig tilslutning til skræntfodssikringen.
Beretningen blev taget til følge.

4. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB.
Regnskabet blev forelagt af kasserer Vibeke Rosenkjær, og det blev godkendt. Det blev nævnt, at der var et par uvæsentlige småfejl. Der er dækning for udført arbejde også for resten af året. Der er ingen restancer.

5. RETTIDIGE INDKOMNE FORSLAG.
Bestyrelsen havde fremsendt forslag vedr. fællesantenne, som blev fremlagt og uddybende forklaret af næstformanden Peter Balslev Jørgensen, da det krævede almindeligt flertal for beslutning. Det fremhævedes, at det eksisterende anlæg var nedslidt, hvorimod forslaget bringer installationerne ”up to date”. Forslaget er ikke, hvad nogle troede, i modstrid med Lokalplanen, da det ikke opererer med paraboler, og der vil fortsat være en fællesantenne. Prisen er 5000,- kr. i alt (se endvidere fremsendt materiale).
Der var 20 stemmer for forslaget plus 13 fuldmagter. 33 stemmer i alt. Ingen tilkendegivelser imod.

6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kasserer Vibeke Rosenkjær nævnede, at budgettet minder om 2008 budgettet.  Overskud ca. 4000,- kr.
Diskussion fulgte om rimeligheden i at opbygge en større anlægsfond, da asfaltarbejdet har drænet den nuværende fond. Indtægterne er ca. 156.650,- kr. for i år.
Vibeke foreslog evt. renovering af fortove, og formanden nævnede, at et nyt træhegn / plankeværk mod kystvejen kunne komme på tale, og det bør undersøges. Andre fandt det unødvendigt med en større anlægsfond, da prisen for medlemskab var høj nok i forvejen. Der var også de, der ikke ønskede en større anlægsfond uden presserende opgaver.
Bestyrelsens kontingentforslag for år 2010 blev ved afstemning vedtaget med 23 stemmer og 14 fuldmagter for, hvilket er uændret 1450,- kr x 2  = 2900,- kr.
Forslag til anlægsfond år 2010:
Forslag 1: 500,- kr. x 2 = 1000,- kr/år. 11 stemmer + 12 fuldmagter = 23
Forslag 2:  0,- kr. x 2 = 0,- kr/år. 12 stemmer + 3 fuldmagter = 15
Forslag 1: Vedtaget

7. VALG AF FORMAND.
Formand Jørn Engel Møller blev genvalgt.

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER SAMT SUPPLEANTER.
Medlemmer på valg: Vibeke Rosenkjær og Ole Timmer blev genvalgt.
Suppleanter: Thomas Tanggaard og Merete Trap Kinberg blev valgt.

9. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT.
Revisorer Carsten Berg og Jette Vessel Christensen blev genvalgt.

10. EVT.
Vi ”lurerpasser” angående antennepriser. Peter Balslev Jørgensen er til rådighed som rådgiver.

Bestyrelsen takker dirigenten og de øvrige fremmødte for afviklingen af Generalforsamlingen.

Ole Timmer, referent
Henrik Friis, dirigent