Referat fra generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have
søndag den 13. maj 2012 kl. 10.00 – 11.30

1. Valg af dirigent.
Poul Juul (bestyrelsens forslag) blev valgt. Poul Juul konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke forelå indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var 17 grundejere repræsenteret og der forelå 8 godkendte fuldmagter.

Generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig vedr. dagsordenen.

Bestyrelsen havde udpeget i h.t. vedtægterne Jan Ungar som referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden Vibeke Rosenkjær nr. 1 fremlagde bestyrelsens beretning, som bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Spørgsmål fra Ole Timmer nr. 23 til implementering af ny plejeplan, og fra Søren Christensen nr. 6 om bestyrelsens overvejelser vedr. reparation af den vandskadede skrænt ved trappen.
Svar: Den kommende bestyrelse har til opgave at indhente oplysninger til videre tiltag, både for nyplantering på skovarealet og for beskyttelse af skrænten mod yderligere erodering.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet at bestyrelse og revisorer.
Kasser Karsten Berg fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
Balance 31.12.2011. GF Munkerup Have (pdf)
Resultatoversigt Munkerup-Have-2011 (pdf)

4. Rettidigt indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Lig med sidste års budget, dog med forhøjelse til kontorhold bl.a. grundet etablering af foreningens nye webside.
Budget 2012 – 2013 (pdf)

Spørgsmål fra Søren Christensen nr. 6, Lene Sibbersen nr. 66 og Ulla Nerenst nr. 23 vedr. vedligeholdelse og udbedring af asfaltbelægning.
Bestyrelsen redegjorde for de eksisterende forhold, som betyder at man ikke kan undgå en vis revnedannelse p.g.a. asfaltlagets tykkelse, underlaget og hårdheden på asfalten. Ole Timmer kommenterede som medansvarlig, at valget af den bløde asfalt var det økonomisk realisable på daværende tidspunkt.

Forespørgsel fra Ulla Nerenst nr. 23 vedr. prisen på græsklipning.
Svar: Den nuværende aftale med vores havemand indeholder flere opgaver, bl.a slagning af skovbund. Derudover er der påført moms.

Budget og kontingent godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. Valg af formand for bestyrelsen.
Vibeke Rosenkjær nr. 1 genopstillede og blev enstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Karsten Berg nr. 13 og Jan Ungar nr. 17 genopstillede og blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Gerda Michelsen nr. 3 og Merete Trap-Kinberg nr. 26 genopstillede og blev enstemmigt valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jette Vessel Christensen nr. 6 genvalgt som revisor og Ole Aavang nr. 15 som suppleant.

9. Eventuelt.
Ole Sørensen nr. 70 beretter om observering af ræve i området.

Formanden omtalte div. afvigelser i farvevalg af træværk på enkelte huse i forhold til lokalplanen.

Alt træværk, gavle og vindskeder skal males i farven Brun Umbra.

Bestyrelsen vil informere på hjemmesiden om dette, samt rette henvendelse til kommunen om spørgsmålet.

Generel debat om alternative muligheder for el/varmeenergi.

Bestyrelsen vil forespørge kommunen om hvilke alternative løsninger, der kan godkendes i området.

Karsten Berg redegjorde for det ulovligt opførte brændeskur i nr. 12, som iflg. kommunens afgørelse skal fjernes senest d. 1. august i år.

Såfremt fristen ikke overholdes, vil ejeren blive idømt dagbøder.

Bestyrelsen vil være opmærksom på udlejningsforholdene i nr. 11.

De omkringboende har i sommerperioden ofte været generet af de mange skiftende beboere, idet huset bruges til kommerciel udlejning med flere familier indlejet samtidigt.

Dirigenten fik tak og applaus for velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Formanden takkede de fremmødte beboere for god og ordentlig afvikling af generalforsamlingen.

 

Ref: Jan Ungar
Dirigent: Poul Juul

 

 

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Munkerup Have