Referat fra generalforsamling 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Munkeruphave Grundejerforening søndag den 18/5 2008

1. Valg af dirigent.
Henrik Friis blev valgt.
Henrik Friis konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ligesom indkomne forslag var fremsendt til grundejerne rettidigt.
Han gjorde opmærksom på, at rettidigt indkomne forslag blev behandlet som punkt 5, og fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent blev behandlet under et sammen med bestyrelsens forslag til prioritering af midlerne fra anlægsfonden som punkt nr. 6.
Der var 21 grundejere præsenteret ved personlig fremmøde og 12 fuldmagter  i alt.

2. Valg af stemmetællere.
Ole Aavang i nr. l5 og Merete Kindberg i nr. 26.

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden aflagde beretning.
Der udvikledes en fornuftig snak om større og mindre problemer.
Om asfalt diskuteredes eventuelt rotteangreb på kloaksystemet med sekundære følger på kloak og vejkasse. Spørgsmålet blev rejst af Christian Holm som har henvendt sig til kommunen p.g.a. dårlig lugt fra kloakken.
Det er aktuelt ikke oplyst om  rotter er påvist i ”eget”  kloaknet.
Det blev omtalt, at rotteskader på ”eget” kloaknet var konstateret for år tilbage, men tilsyneladende udbedret på nr. 36 og 66.
Formanden lovede at kontakte kommunen, da man vil sikre sig, at kloaknettet, inden evt. asfaltering, er i orden. Samtidig vil det være væsentligt, at få belyst i hvilket omfang kommunen deltager økonomisk.
Frygten for at vejkassen skulle være ødelagt blev afkræftet af Finn Lindgren Christensen.
Flere kantstens afløb er undermineret og skal renoveres som aftalt med Colas i 2006.
Grunden til at vi forventer færre (ca. 60 meters) kantstensopretninger er, at  der mod kantsten fræses asfalt bort, dels maksimalt lægges ca. 20 mm ny asfalt på, i henhold til Colas tilbud.

Ole Timmer roste, at man har fjernet en del af de store træer på skrænten af hensyn til frygten for  erosionsskader, og bemærkede at skrænten stadig er smuk med busklignende vegetation.
Han håbede at flere vil hjælpe med arbejdet.

Formanden omtalte det én uge tidligere omdelte projekt for beplantning af ”fodboldbanen” dvs. friområdet op til bagsiden af haverne fra nr. 20 à 46.
Projektet er benævnt frugthaven og er på opfordring udarbejdet af Susanne Snartland nr. 48.
Det blev præciseret at projektet skal besluttes udføres og passes af beboerne i fællesskab.
Materialer betales af fælleskassen.
Indlæg fra tilstedeværende ejere op til arealet gav indtryk  af, at man ønsker et ubeplantet areal som nu til leg og boldspil.

4. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev forelagt af kasserer Vibeke Rosenkjær og blev godkendt.
Der er ingen restancer. Det blev lovet, at regnskabet fremover udsendes inden generalforsamlingerne.

5. Rettidigt indkomne forslag:
Vedr. afstemning af fremlagte forslag blev del besluttet, at følge den af Kai Ove Nielsen nævnte juridiske afgørelse (undtagelse er spec, vedtægtskrav), at fuldmagter skal tælles med ved afstemning – idet tilstedeværende stemmer også omfatter fuldmagter.
Bestyrelsens forslag til asfaltering blev vel modtaget.
Punkt a kom til afstemning i modificeret udgave:”vi asfalterer hele områdets vejareal med delvis kantstensopretning. Finansieres ved brug af beholdningen i anlægsfonden”. 
Afstemning: 26 for, 7 imod projektet. 
Punkt b: bortfalder.
Bestyrelsen og Finn Lindgren Christensen kontakter Colas med henblik på endelig aftale der sikre ovennævnte finansieringsaftale.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Kai Ove Nielsen foreslog kontingentforhøjelse pa kr. 200,00 halvårligt, så man undgår at bruge af fondsmidlerne. Kr. 20.000,00 overføres fra budget til anlægsfonden, idet forhøjelse af kontingent på kr. 200,00 halvårligt, skulle dække omkostningerne. Forhøjelsen træder i kraft fra december 08. 
Afstemning: 24 for, 6 imod (3 fuldmagter ubenyttede).

7. Valg af formand.
Genvalg af Jørn Engel Møller

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
3 poster ledige.
4 kandidater ønskede valg, følgende blev valgt: Gerda Michelsen nr. 3 (genvalg) Per Balslev Jørgensen nr. 8 (nyvalg)
Ole Timmer nr. 23 (nyvalg)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Karsten Berg nr. 13 og Jette Vessel Christensen nr. 6 blev genvalgt

10. Eventuelt
Hastighedsoverskridelser pa Strandvejen er fortsat et problem. Der er tidligere søgt om
færdselsdæmpende tiltag uden held.
Der er fortsat gener fra rågerne, kan lydsignaler skræmme rågerne væk?
Dirigenten blev takket for den velgennemførte og rolige generalforsamling Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 12.30.