Referat fra generalforsamling 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i Munkeruphave Grundejerforening den 20/5 2007  
1. Valg af dirigent
Henrik Friis blev valgt.
Henrik Friis konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ligesom indkomne forslag var fremsendt til grundejerne rettidigt.
Han gjorde opmærksom på, at der i år var 2 punkter mere på dagsordenen end foreskrevet i vedtægterne., det drejer sig om pkt. 2 og pkt. 6, hvilket blev accepteret af forsamlingen, dog således, at rettidigt indkomne forslag blev behandlet som punkt 5, og fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent blev behandlet under et sammen med bestyrelsens forslag til prioritering af midlerne fra anlægsfonden som punkt nr. 6.
Der var 22 grundejere præsenteret ved personlig fremmøde og 19 fuldmagter i alt.

2. Valg af stemmetællere
Ole Aavang i nr. 15 og  Carsten Berg i nr. 13 blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden aflagde beretning, som blev drøftet i 45 minutter. Det blev præciseret at vedtægterne overholdes.
Thomas Tangaard orienterede omkring antennesituationen, og om de forskellige tilbud fra Dong og TDC vedrørende henholdsvis fibernet og bredbånds Tv, yderligere informationer omkring dette findes på de respektive firmaers hjemmeside. Nuværende antenneordning er fortsat billigst.
Efterfølgende var der debat. Lise Jensen fra nr. 24 ville gerne vide hvorfor CNN var udgået af listen over modtagne programmer. Thomas Tanggaard oplyste, at den var blevet stemt ud ved sidste afstemning for små 2 år siden.
Lise Jensen kom herefter ind på fældningerne vedr. skov og skrænt, og opfordrede formanden til at oplæse sidste brev fra Gribskov Kommune dateret 16.05.07
Formanden startede med at oplæse, men blev afbrudt, hvorefter han overlod det til Lise Jensen at oplæse svaret (kopi vedlagt).
Vivia Sterling uddelte fotos til cirkulation på opfordring fra Anita Fogmar, taget på skov og skræntområdet.
Christian Holm i nr. 32 efterlyste en plejeplan for hele området, som han mente skulle have været udarbejdet tidligere af bestyrelsen.
Susanne Sperling, ligeledes nr. 32, gjorde opmærksom på, at der i 1991 i samarbejde med Hedeselskabet var udarbejdet en overordnet plan for vedligeholdelse, samt nyplantning.
Denne plan var der ikke mange der kendte til, og bestyrelsens forsøg på at få nedsat en arbejdsgruppe har ikke haft tilslutning. Vivia Sterling har haft dette som ansvarsområde.
Susanne Sperling mente, at der skulle professionelle til at udarbejde en sådan plan, evt. Østifternes Haveselskab. Christian Holm fastholdt, at han mente, bestyrelsen tidligere var pålagt at udarbejde en overordnet plan for hele området og ønskede dette ført til referat.
Formanden spurgte, hvorfor tidligere bestyrelser og generalforsamlinger ikke havde taget stilling til det forslag som Susanne Sperling havde fået udarbejdet – men fik intet svar.
Endvidere blev det anført, at de fældninger, der var sket på den ene af rondellerne, var ulovlige og burde have afventet en generalforsamlingsbeslutning.
Formanden henviste til, at det tidligere har været kutyme, at det er de grundejere, der bor ud til områderne, der har beslutningsret omkring ændringer.
Kai Nielsen i nr. 40 efterlyste den tidligere udarbejdede informationsskrivelse på hjemmesiden. Denne skrivelse er blevet gennemgået af bestyrelsen, og der har været enighed om den nuværende udformning på hjemmesiden, hvor det historiske aspekt er beskrevet for hele området udarbejdet sammen med Hulerød Grundejerforening.
Ligeledes efterlyste Kai Nielsen opstilling af haveaffaldscontainere et par gange årligt, og ikke som det sker nu med afbrænding af bål ved skrænten, som han har fået oplyst fra brandvæsenet og politiet ikke er tilladt.
Michael Winther i nr. 4 mente, at hvis der var nogle i forsamlingen der mente formanden var kriminel, måtte man jo anmelde ham til politiet.
Lise Jensen påpegede igen, at der skulle være rene linier og kun generalforsamlingen kunne tillade fældninger.
Ole Aavang uenig i det fremførte, mente at der var redegjort for dette ved tidligere generalforsamlinger, men anerkendte, at generalforsamlingen er øverste myndighed.

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Vibeke Rosenkjær forelagde regnskabet, og forklarede, at bestyrelsen med erfaring i sidste års fremlæggelse på generalforsamlingen havde valgt, at få en uvildig revisor til at gennemgå regnskab og budget.
Hun oplyste endvidere, at kontantkassen var nedlagt. Alle ind- og udbetalinger sker over netbank eller giro.
Vivia Sterling mente ikke at have fået forelagt beslutningen omkring en uvildig revisor, den øvrige bestyrelse uenig i dette.
Lise Jensen efterlyste en større rentetilskrivning, hvilket kasseren var enig i, og hun vil undersøge mulighederne i de forskellige banker.

5. Rettidigt indkomne forslag.
Der var fremsendt forslag fra Per Berg og Lise Jensen i nr. 24:.
Redegørelse for, hvordan beslutningen om at fælde de 7 bøgetræer på rondellen mellem nr. 8 og 22 er truffet.
Hvem er forslagsstiller?
Formanden redegjorde for proceduren omkring dette.
Hvad koster det?
Anslået ca. kr. 40.000
Hvor tages pengene fra?
Driften/anlægsfonden
Hvor mange er blevet spurgt
12 er blevet adspurgt, én har været uenig i beslutningen, én er ikke blevet spurgt, da han har solgt og flytter.
Hvordan ser afstemningsresultatet ud?
Som anført.
Hvad er holdningen til forslaget om genplantning?
Accepteret af et flertal blandt de involverede grundejere.
I tilknytning til ovenstående og respekt for vedtægterne § 6 ønskes afstemning om beslutningsproceduren
1. forslag med budget fremlagt på generalforsamling
2. Vedtaget som beskrevet
3. kan udføres
12 stemte for dette forslag, som allerede står i vedtægterne, ingen stemte imod, resten fandt det unødvendigt at stemme.
Forslag om anlægsfonden bliver nedlagt, idet pengene ikke bliver brugt i henhold til de beslutninger der er truffet på generalforsamlingen.
Forslaget trukket tilbage.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Vibeke Rosenkjær redegjorde for forslaget.
Lise Jensen mente, at der ikke var behov for at overføre penge fra anlægsfonden til den almindelige drift, da der jo p.t. var et overskud på kr. 80.000, og forslog et ændringsforslag hvor budget for 2007 blev ændret, således, at der ikke overføres kr. 15.000 fra anlægsfonden til driften,
For ændringsforslaget stemte 10 for, 30 imod, een undlod at stemme, hvorefter bestyrelsens forslag vedr. budget for 2007 er vedtaget.
For bestyrelsens forslag til prioritering af anlægsfonden stemte 40 for, een undlod at stemme.
Forslaget vedtaget.
Michael Engelbrecht fra nr. 44, mente der burde have været udarbejdet et overslag fra bestyrelsen til udgifterne vedr. asfalt. Dette var med på generalforsamlingen sidste år, og da arbejdet ikke står lige for, vil bestyrelsen indhente tilbud når asfalteringen skal udføres, formentlig i 2008.

7. Valg af formand
Jørn Engel Møller genopstillede og blev valgt. Der var yderligere 2 forslag til formandsposten, Kai Nielsen og Vivia Sterling, men de ønskede ikke at opstille.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Vibeke Rosenkjær var på valg, genopstillede og blev genvalgt.
Thomas Tanggaard ønskede ikke genvalg.
Michael Winther blev valgt.
Begge suppleanter, Lone Aagesen  og  Ole Aavang genopstillede og blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kai Nielsen ønskede ikke at genopstille, da han ikke var blevet opfordret af bestyrelsen. Bestyrelsen forslog Carsten Berg, som blev valgt
Som revisorsuppleant blev Jette Vessel Christensen nr. 6 valgt.

10. Eventuelt
Lise Jensen anførte igen vigtigheden af en overordnet planlægning for området, og foreslog Per Berg indgik i ”arbejdsgruppen”. Thomas Tanggaard anførte, at alle kunne melde sig.
Ole Aavang og Carsten Berg appellerede til en bedre stemning ved generalforsamlingerne.
Lise Jensen forslog, der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling når der forelå en overordnet plejeplan for området til vedtagelse.
Formanden takkede herefter Thomas Tanggaard for mange års stor indsats i forskellige bestyrelser, og for hans tilsagn om at fortsætte det praktiske arbejde med pleje af skov og skrænt.
Dirigenten blev takket for igen at have varetaget det til tider utaknemmelige job på forbilledlig vis.
Mødet hævet kl. 13.00.

Gerda Michelsen, referent
Henrik Friis, dirigent