Nyhedsbrev februar 2022

Munkerup Have, 2022.02.21

1. Grønne områder og fællesarealer
Sammen med firmaet ”JF Træpleje” er der blevet fortaget en generel professionel vurdering af områdets træer og i den forbindelse udpeget risiko-træer og træer, der anbefales toppbeskåret (op til 30%).

Det videre forløb i den forbindelse vil herefter være:
a. Indhentning af tilbud for hurtigst mulige igangsættelse af beskæring af ”råge-træet” ud for nr.32 og fjernelse af grene med reder i dette.
b. Indhentning af tilbud for fældning / beskæring af alle øvrige udpegede træer.
Gribskov Kommunes ansvarlige Skov- og Landskabsingeniør vil blive forsøgt kontaktet for besøg vedrørende anbefalinger for træbeplantning på Savannen, som hidtil af forskellige grunde er slået fejl. Det skal i den forbindelse pointeres, at det er kommunen, der bestemmer, hvor eventuelle nye træer på Savanne skal stå.
Der gøres opmærksom på, at benyttelse og indretning etc. af fællesarealer kan besluttes af de
omkringboende i fællesskab.

2. Råger
I tillæg til punkt 1.a. ovenfor vil der blive iværksat afværgeanordninger / -midler for bortskræmning / afvisning af råger (eventuelt via lyseffekter eller skræmmedrager). Sådanne er nødvendige, før skydetilladelse kan gives.
Det er blevet bemærket, at flere beboere ubetænksomt tiltrækker store fugle (herunder råger), ræve og rotter ved fodring (f.eks. med madrester) i egen have, på fællesarealerne, eller på Savannen. Der anmodes fra bestyrelsens side derfor på det kraftigste om, at en sådan adfærd bringes til ophør både for ikke at modarbejde den igangværende rågeafvisning og for ikke at tiltrække rotter og andre skadedyr.

3. Stensætning på stranden
Firmaet ”TS Entreprenør” vil blive kontaktet for:
a. flytning af sten nedenfor trappen (i første omgang).
b. generel reetablering og vedligeholdelse af stensætning på stranden.
c. Eventuel etablering af gelænder på trappen mod stranden

4. Næste grøntopsamling
I skrivende stund kan der informeres om, at næste grøntopsamling vil blive 2022.04.10 og 3 uger frem.
Meddelelse med påmindelse herom vil blive udsendt omkring 2022.04.01.

5. Næste generalforsamling
Blot til orientering er det endvidere planlagt, at den næste generalforsamling skal finde sted lørdag 2022.05.21. I henhold til vedtægterne vil generalforsamlingen officielt blive indkaldt skriftligt mindst 3 ugers i forvejen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Munkerup Have

Download nyhedsbrev (pdf)