Referat fra generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamlingen i Munkeruphave Grundejerforening den 21/5 2006  

1. Valg af dirigent
Henrik Friis blev valgt.
Henrik Friis konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ligeledes var indkomne forslag fremsendt rettidigt.
Der var fremmødt repræsentanter fra 28 grundejere, og der var 8 fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden aflagde beretning.
Efterfølgende var der spørgsmål fra Torben Rasmussen vedr. fældning af træer på fællesarealet udfor nr. 27, hvor man efterlyste yderligere fældninger. Dette er baseret på frivillig arbejdskraft, men indgår i planerne for området.
Kai Nielsen efterlyste bortkørsel af haveaffald, som der tidligere har været kutyme for.
Vivia Sterling tog herefter ordet Hun var dybt bekymret over demokratiet i bestyrelsen, og havde indvendinger mod bestyrelsens beretning, der er udarbejdet af formanden i henhold til referater fra bestyrelsesmøder, men ikke var blevet forevist hende  inden generalforsamlingen.
Her udover havde bestyrelsen heller ikke underskrevet regnskabet, dette var underskrevet af formanden, kassereren samt revisoren på bestyrelsens vegne – ligesom det blev ved generalforsamlingen i  2005 – og var forelagt for bestyrelsen mundtligt.
Nogle mente af generalforsamlingen derfor skulle aflyses, men Henrik Friis fandt ikke der i vedtægterne var grundlag for at suspendere forsamlingen.
Beretningen taget til efterretning .

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev forelagt. Dette gav anledning til livlig diskussion, idet regnskabet ikke var opstillet som ved tidligere generalforsamlinger.
Vi har fået en ny kasserer, som er gået ud fra opstillingen ved sidste generalforsamling. Kai Ove Nielsen foreslog, at regnskabet skal forelægges, som det er sket i de tidligere 12 år, og havde kritik til revisorens arbejde.
Henrik Friis mente at opstillingen er i orden, han har foretaget kritisk revision, og har ikke fundet indikation for anmærkninger.
Kassereren vil udarbejde en supplerende balance, som vil bliver udsendt sammen med referatet.
Der er overført kr. 40.000 fra anlægsfonden til fældninger og nyplantning i henhold til generalforsamlingsbeslutning i 2004.
Regnskabet taget til efterretning.

4. Rettidigt indkomne forslag:
Ad 4-1 Bestyrelsens forslag til lokalplanen
Vedr. § 7.5 stemte 32 for, forslaget vedtaget.
Vedr. § 9.1 stemte l5 for, forslaget ikke vedtaget.
Vedr. Rosa Ragusa, stemte 8 for, forslaget ikke vedtaget.
Ændringsforslag fremsendt af Kai Ove Nielsen:
Vedr. § 3.3.  Christian gjorde opmærksom på, at dette lå udenfor lokalplanens område, og der derfor ikke kunne stemmens om forslaget. Kai Nielsen trak herefter forslaget tilbage.
Vedr. § 3.3. ligeledes trukket tilbage.
Vedr. § 5.6. ikke vedtaget.
Vedr. § 6.10 ikke vedtaget.
Vedr. § 7.3. ikke vedtaget. Bestyrelsen opfordres til at udarbejde et farveskema
Vedr. § 7.10 Ikke vedtaget.
Vedr. § 8.1. Trukket tilbage
Vedr. § 8.3. Ikke vedtaget
Vedr. § 9.1. Ikke vedtaget
Vedr. § 9.2. Trukket tilbage
Vedr. § 9.3.  Ikke vedtaget.
Vedr. § 14.2. Ikke vedtaget.
Ad 4-2 Bestyrelsens anbefaling vedr. asfalt: ikke vedtaget.
Ad 4-3 Bestyrelsens anbefaling vedr. fibernet: vedtaget
Fremsendte forslag fra Kai Ove Nielsen:
Vedr. Eurosport udskiftes med Viasatsport
Thomas Tanggaard redegjorde for hvorfor bestyrelsen havde fravalgt Viasatsport. Der var stemmelighed mellem de to kanaler, og Viasatsport ville koste ca. l5.000 kr.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Vedr. Informationsskrivelse til grundejerne.
Bestyrelsen har gennemgået skrivelsen, og er blevet enige om i fællesskab med nærliggende grundejerforeninger at oprette en hjemmeside. Dette arbejde har ligget stille i vinter, men er nu ved at være på plads, således man om kort tid er klar til at gå on line
Forslaget blev ikke vedtaget

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse og forhøjelse af indbetaling til anlægsfonden blev ikke vedtaget, hvorfor kontingent og indbetaling til anlægsfonden fortsætter uændret.

6. Valg af formand
Vivia Sterling opstillede som formandskandidat, blev ikke valgt. (9 stemmer)
Jørn Engel Møller genopstillede og blev genvalgt som formand   (25 stemmer)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Vivia Sperling og Gerda Michelsen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
Ole Aavang  og Lone Aagesen blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Henrik Friis ønskede ikke genvalg p.g.a. den mistillid til hans arbejde, som nogle af   medlemmerne gav udtryk for.
Kai Ove Nielsen blev herefter valgt som revisor og  Carsten Berg som suppleant.

9. Eventuelt
Formanden takkede Henrik Friis for hans store indsats gennem mange år.
Jan Ungar takkede bestyrelsen for det store arbejde de har udført i årets løb.

Ref. Gerda Michelsen
Dirigent Henrik Friis
Vibeke Rosenkjær