Bestyrelsens beretning 2016

Grundejerforeningen Munkerup Have 2015-16
Generalforsamling d. 22.05. 2016.

Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder møder i 2015 og 1 møde i 2016.

Sct. Hans aften 2015 blev ikke afholdt som et fællesarrangement for grundejerforeningens beboere.

Lørdag d. 15. august blev arbejdsdagen afviklet. 

Planlagte arbejdsopgaver denne lørdag var rensning af trappen ned til stranden, nedklipning af hybenroser og opsamling af affald på stranden.

Derudover havde flere grundejere i første række udtrykt ønske om opstamning af træerne i Savanneskoven. Ifølge vores plejeplan kan træer der har en diameter på mindst 20 cm opstammes 3 meter fra jorden. Denne del af plejeplanen blev lidt for ivrigt omgået af flere deltagere i arbejdsprocessen med afklip af flere trækroner ved brug af forlængede redskab, altså ikke opstamning. Da bestyrelsen har ansvar for, at plejeplan for fællesarealet Savanneskoven, som aftales for to år af gangen, overholdes, er det vigtigt at samtlige beboere respekterer de aftaler for området, der er beskrevet i plejeplanen og ikke griber til selvtægt.

Der er nu et ”voksende” problem med gyvel, som har fået en lidt for stor udbredelse. De skal fjernes ved opgravning, da nedklipning øger frø-spredningen. Bestyrelsen har aftalt med vores havemand, at der kan tages fat på problemet inden opstart af græsslåningsperioden.

Arbejdslørdagen blev afsluttet med middag i god stemning i vores beboertelt. Det var til en forandring, blevet opsat ved fællesarealet ved nr. 56-60- Denne placering, så den følgende weekends loppemarked ikke krævede ekstra arbejde med teltopsætning.

D. 01.10 Vedr. opfølgning af plejeplan 2015-2017, deltog Formand Vibeke Rosenkjær i møde og vandring i Savanneskoven med Christian Lundberg, og praktikant Tobias, fra teknisk forvaltning, Gribskov Kommune. Desværre, måtte Christian Lundberg konstatere, at samtlige af de sidst satte små egetræer i lysbrønden foran nr. 16, igen var gået ud. Christian Lundberg foreslog, at en ny sætning egetræer skulle være noget større, hvis de skal have en chance for at overleve.( Christian Lundbergs beskrivelse af plejeplan for Savanneskoven kan ses på vores hjemmeside, under fanen: Plejeplan)

Træerne mod strandvejen mangler stadigt at blive opstammet og beskåret, og det vil fortsat være hensigtsmæssigt, at det sker ved hjælp af skovskolens folk, der har startet arbejdet.

Skræntsikring: Reparation af vores stensætning på skrænten kræver ikke en generalforsamlingsbeslutning, da grundejerforeningen ved etableringen også er pålagt at vedligeholde anlægget. ( Notat fra 2008)

Vejriste : Den stærke nedbør, som vi har været vidne til de sidste år, har betydet, at regnvand på vores veje har haft svært ved at blive opsuget af kloakkerne. De har vist sig, at de ikke er blevet renset i adskillige år. Grundejerforeningen har haft den opfattelse, at det var en kommunal opgave. Det benægter kommunen. Det har derfor været nødvendigt at få renset samtlige vejriste, da de var totalt tilstoppede. Fremover vil ristene blive renset hvert eller hvert andet år efter løvfald.

Bestyrelsen i Munkerup Have.

22. maj 2016