Bestyrelsens beretning 2014

Grundejerforeningen Munkerup Have 2013-14

Generalforsamling d. 04.05.2014.

Bestyrelsens Beretning
Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder møder i 2013 og 1 møde i 2014.

Sct. Hans d. 23.06, blev der anlagt bål på stranden af en del af afklippet fra skrænten, det tidsmæssigt var muligt at samle ind. En del beboere og gæster var mødt frem til bålafbrændingen. Grundejerforeningen var vært med et glas vin. Den nyindkøbte strandbænk blev indviet.

Da det ikke var muligt, at afbrænde alt grøntafklippet fra skrænten Sct. Hans aften, og da det ikke er tilladt at afbrænde privat resten af året, ansøgte bestyrelsen Gribskov kommune om tilladelse til at fjerne resten af grøntaffaldet ved afbrænding på stranden. Det blev et afslag, da det ikke er tilladt for private at afbrænde bål udover d. 23.06. Ved nærmere forhandling med brandinspektøren i kommunen, kunne afbrænding tillades, hvis arbejdet blev foretaget af CVR registreret havefirma. Karsten Nees haveservice foretog herefter afbrændingen. Fremover vil nødvendig afbrænding ved større afklipninger på skrænten kunne foretages af vores gartnerfirma, efter tilladelse af brandinspektøren.

Arbejdslørdag blev afhold d. 24.08. med fin tilslutning. Der blev bl.a. lagt nyt stabilgrus på vores trappe mod stranden og ryddet op generelt på området. Vejret var med os, og middagen i vores telt om aftenen blev indtaget i god stemning og i tilfredshed med dagens arbejde.

Weekenden d. 31.08 og 1.09.  blev der på beboeres initiativ afholdt loppemarked på det nederste fællesområde. Der var et stort udbud af private effekter og et livligt fremmøde af interesserede købere. Alle deltagerne var efterfølgende enige om, at det havde været et godt og hyggeligt forløb, der skabte god kontakt også mellem loppeisterne.

D. 25.09. Møde og vandring i Savanneskoven og på stranden/skrænten med Christian Lundberg, teknisk forvaltning vedr. opfølgning af plejeplan 2013-2015. Formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant deltog. Christian Lundberg var tilfreds med beplantningen af egetræer. Desværre var to af beplantningerne med 2 x 15 små egetræer alle gået ud, af ukendt årsag. ( Derfor er der i foråret 2014 med hjælp fra Skovskolen blevet genplantet det samme antal små egetræer, lidt forskubbet fra sidste sætning.) Christian Lundberg har i år ikke fremsendt skriftlig plan, men vedr. flere beboeres ønske om at få ”bundskåret” trækroner i Savanneskoven, for at skaffe udsyn under træerne var svaret nej, fordi trækronerne ikke er store nok endnu til sådanne indgreb. Stor udhængende gren på træet ved trappen, er ikke til fare og er ikke nødvendig at afskære. Ligeledes andre træer på området, der mentes at være til mulig gene for beboere, blev afvist at beskære af CL. Christian Lundberg var tilfreds med skræntens fremtræden, men pointerede, at de nuværende træer, ikke måtte fældes. Nyt tilsyn aftales i sep. 2015.
Plejeplan 2013-15 (docx)

Stormen Bodil og samarbejdet med Neptun
De to store storme der har været i efteråret og vinteren har været hårde for vores fællesområder og flere huse har fået beskadiget tagkonstruktionen. Særligt vores skrænt ved siden af trappen er blevet stærkt undermineret af havets voldsomme fremfærd p.g.a. Bodil. Vores nyindkøbte bord forsvandt i havet. Vores haveservice firma har derfor haft ekstra opgaver med indsamling af grene og efterfølgende afhentning af vognmand.

Bestyrelsen i Munkerup have har tidligere ansøgt kystdirektoratet om at få lov til at anlægge en stensætning til højre for trappen, for at beskytte skrænten mod nedfald. Det blev et afslag.

Bestyrelsen har fremsendt fornyet ansøgning til kystdirektoratet, men det bliver op til den nye bestyrelse at følge op på kystsikringen. Finansieringen ser umiddelbart ud til at kunne klares via vores fondsmidler, men det må være en opgave for den nye bestyrelse, at undersøge muligheder for kommunal eller statslig støtte. Der er sendt billeder af vores skrænt til teknisk forvaltning i Gribskov Kommune.

Træerne mod strandvejen skal trimmes og beskæres, og det vil være hensigtsmæssigt, at det sker ved hjælp af skovskolens folk, der har startet arbejdet. Det er op til den kommende bestyrelse at få fortsat det påbegyndte arbejde.

Bestyrelsen har besluttet, at arbejdslørdagen i august flyttes til den 14.06., hvor hovedopgaven bliver oprydning på stranden, hvor vi så til Sct. Hans kan afbrænde  grene, rødder, nedfaldne træer m.m., samt istandsættelse af trappen.

Bestyrelsen i Munkerup Have

04. maj 2014