Bestyrelsens beretning 2011

Generalforsamling d. 22.05. 2011.

P. g. a intern uoverensstemmelse mellem den nyvalgte formand og den øvrige bestyrelse valgt i maj 2010, angående tolkning af foreningens vedtægter, valgte formanden at trække sig, og insistere på, at der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Der blev indsamlet de nødvendige stemmer blandt beboerne til at gennemføre den ekstra-ordinære generalforsamling. Den blev afviklet d. 6. okt. 2010. Dette medførte valg af ny formand og et nyt bestyrelses-medlem.

Bestyrelsen har afholdt 3 møder i anden halvdel af 2010 og 3 møder i 2011.

Der blev afholdt Sct. Hans aften som vanligt d. 23. juni.

Der er blevet arbejdet med forberedelse af plejeplan for højskov og skrænt, modernisering af vedtægterne fra 1985, ( forslag til ændringer er udsendt, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen,) – og de ustabile antenneforhold.

Den planlagte arbejdslørdag blev gennemført d. 21.08.2010.

Efter arbejdslørdagen modtog bestyrelsen to breve fra byrådsmedlemmer i teknisk forvaltning, og fra skov-og landskabs-ingeniør Christian Lundberg, som kopi af svar på klager fra et par parceller i Munkerup Have. Brevene omhandlede påståede ulovlige fældninger af bøgetræer på skræntarealet ned mod stranden. Bestyrelsen har ikke fået kopi af disse breve fra klagerne, og er derfor ubekendte med indholdet.
I forbindelse med denne usikkerhed, og de mange forskellige tolkninger af tidligere aftaler og breve fra Gribskov Kommune, vedr. plejeplan af højskoven, aftalte formand og næstformand møde med Teknisk forvaltning d. 24.02. 2011. Konklusionen af dette konstruktive møde, blev en afklaring af den fremtidige pleje, som beskrevet i det udsendte materiale. Indhold og ordlyd af den nye plejeplan er godkendt via mail, af Christian Lundberg, skov- og landskabsingeniør. Denne aftale vil fremover være gældende for pleje af arealet højskoven og skrænten ned mod strandarealet. De øvrige fællesarealer er underlagt Grundejerforeningens egne generalforsamlings beslutninger. Ønsker om vedligeholdelse og valg af vækster, og ændringer på de øvrige fællesarealer kræver ikke godkendelse af Gribskov Kommune.

Vinteren har været hård i år, med megen sne og islag. Der er blevet indkaldt assistance til snerydning i det omfang, det har været muligt, og gruset flere gange. Der vil fremover i vinterperioder blive opsat en sand-grusspand ved indkørslen, da det indimellem har været vanskeligt at komme ud fra indkørslen uden udskridninger. Det er fortsat den enkelte husejers opgave at rydde ude foran egen grund, og gruse ved sne og is.

Antennesignalet har givet problemer for flere modtagere til stor irritation for mange. Der kan være forskellige årsager, som ikke altid er identificerbare, på det tidspunkt uregelmæssighederne opstår. Vejrforhold og træernes beskaffenhed tæt på masten kan også have indflydelse på signalet. Der har været besøg af tekniker flere gange, og forhåbentligt ser vi få udfald af tv-signalet fremover.  Teknikerbesøg må aftales, hvis der opstår længerevarende billedforstyrrelser. Træbeskæring omkring masten er foreslået af vores antennetekniker, da grenene i regnvåd tilstand kan forstyrre signalet.

Munkerup Have Grundejerforening
Bestyrelsen d. 22. maj 2011