Referat fra generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i  Grundejerforeningen Munkerup Have
søndag den 26. maj 2013 fra kl. 10.00-12.05.

1. Valg af dirigent
Poul Juul blev efter bestyrelsens forslag valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der forelå 5 stk. indkomne forslag (Bilag A -E) fra bestyrelsen.
Der var 19 grundejere repræsenteret, og der forelå 14 stk. fuldmagter, i alt 33 stemmer.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden Vibeke Rosenkjær forelagde bestyrelsens beretning.
Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.

Ole Timmer  nr. 23 spurgte til de foretagne nyplantninger  i Savanneskoven og disses pleje.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
Balance 31.12. 2012. GF Munkerup Have (pdf)
Resultatopgørelse 2012 (pdf)
I kassererens fravær fremlagde formand Vibeke Rosenkjær årsregnskabet.

Anja Swiatek nr. 28 havde spørgsmål vedr. udgifter til møder, (generalforsamling m.m.)  og ønskede præcisering af udgiftsposterne.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag
Der forelå som bilag til indkaldelse 5 stk. bilag, A – E.

Bestyrelsen havde inden behandlingen trukket forslag E vedr. redskabsskur tilbage.
Ingen andre tilstedeværende  ønskede at fastholde forslaget. Grundlaget for tilbagetrækningen var, at ejerne af nr. 2 har tilbudt fremover at opbevare foreningens telt m.m.

Forslagene A – D som omfattede ejendommenes udseende og farvevalg, med henvisninger til lokalplanen 31.5 for Munkeruphave, affødte en omfattende og livlig debat med mange indvendinger og forslag fra medlemmernes side.
Efter afslutning af den generelle debat og 2 pauser fremlagde dirigenten på bestyrelsens vegne nedenstående tekst til erstatning af samtlige indkomne 4 forslag:

Generalforsamlingen finder de farveangivelser, der fremgår af Lokalplan 31.5 tilfredsstillende for at fastholde et fælles indtryk af vort område.
Generalforsamlingen ønsker dog følgende ændringer i lokalplanen:
– Huse med muret gavl: Træværk kan males gråt eller brunt.
– Huse med trægavl: Træværk skal males brunt.
Generalforsamlingen beder bestyrelsen i samarbejde med kommunen om at fastlægge vejledende standardfarvekoder (RAL-koder) for de i lokalplanen nævnte farver offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Formanden Vibeke Rosenkjær fremlagde forslag til budget for 2014.
Budgetforslag udsendt som bilag til indkaldelsen.
Budget 2013 – 2014 (pdf)
Der var spørgsmål til bestyrelsesudgifter (se under pkt. 3) og vedligeholdsudgifter.
Uændret kontingent  i 2014: 1500 kr. halvårligt ( 2000 kr. til drift og 1000 kr. til fond). Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

6.  Valg af formand for bestyrelsen
Vibeke Rosenkjær genopstillede og blev enstemmigt valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Carsten Aagesen og Svend Krag var på valg.
Carsten Aagesen ønskede ikke genvalg.
Svend Krag genopstillede og blev enstemmigt valgt.
Gerda Michelsen opstillede som nyt bestyrelsesmedlem og blev enstemmigt valgt.

Merete Kinberg blev genvalgt som suppleant.
Carl Frederik Laulund blev valgt som ny suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jette Vessel Christensen blev valgt som revisor og Ole Aavang som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Søren Christensen havde kommentarer til opsætning af solceller.

Formanden anmodede medlemmerne om ikke at henkaste affald m.m. på tomme grunde og fællesarealer. Blandt andet er der fundet brugte grillkul henkastet i Savanneskoven oven i et af de nyplantede egetræer.

Sekretæren efterlyste manglende e-mail adresser, især fra nye medlemmer.

Dirigenten fik tak og applaus for velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Formanden takkede alle fremmødte beboere for god og ordentlig afvikling af generalforsamlingen.

Ref: Jan Ungar                            Dirigent: Poul Juul

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Munkeruphave 28. Maj 2013