Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have søndag d. 18. 10. 2020, fra kl. 09.30-11.30.

Formand Vibeke Rosenkjær (1) bød velkommen. Bestyrelsen havde denne gang besluttet at afholde generalforsamling på Munkeruphus, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Juul, som blev enstemmigt valgt. Poul Juul takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Søren Jensen (2) var af bestyrelsen udpeget som referent. Af de fremmødte havde 19 stemmeret. Der var indkommet 8 fuldmagter, der blev kontrolleret med navn og husnummer. Hermed var 27 medlemmer repræsenteret. For at godkende ændringer i vedtægterne skal mindst halvdelen af de 47 mulige være repræsenteret, det er 24. Generalforsamlingen kunne herefter erklæres beslutningsdygtig, også vedr. vedtægtsændringer.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Denne lægges på foreningens hjemmeside sammen med regnskab og referat. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Se kommentarer til problemerne vedrørende træbeplantning under punkt 4 ”Forslag” og punkt 9 ”Eventuelt”.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
Balance 31.12. 2019 (pdf)
Resultatopgørelse 2019 (pdf)
Regnskabet for 2019 var på forhånd sendt ud til Munkerup Haves beboere. Dirigenten har efterfølgende tjekket, at regnskabet er underskrevet af bestyrelse og revisor. Formand Vibeke Rosenkjær (1) gennemgik i kassererens fravær de beløb, der har givet størst afvigelser fra budgettet. Det drejer sig f.eks. om Kloakrensning, som udsættes til næste år (2021). Dirigenten kunne bemærke, at foreningen har et pænt overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen vil fremover nidkært sørge for, at alle grundejere indbetaler kontingent rettidigt. Se i øvrigt forslag fra bestyrelsen, indkaldelsens pkt. 4. Det kunne i den forbindelse konstateres, at der ikke var nogen restanter tilstede, som på spørgsmål fra Anja (28), da ikke ville have haft stemmeret.
Vibeke Rosenkjær (2) gjorde opmærksom på, at CVR-nummeret skal fornyes hvert 3de år og det besvær en forglemmelse af dette kan medføre.

4. Rettidigt indkomne forslag
Bilag 1: Bestyrelsens forslag til ændring af § 14 i Vedtægterne, efter hvilket:
• betaling af kontingent så vidt muligt skal ske via Betalingsservice (BS).
• medlemmer, der ikke bruger BS, eller ikke betaler til tiden, pålægges et gebyr for manuel håndtering, som fastsættes af generalforsamlingen blev enstemmigt vedtaget.
Lene Sibbersen (66) betonede det kæmpe arbejde, der ligger i at håndtere restancer og andre betalingsmidler end BS.

Bilag 2: Opdeling af udgifter til græs, skrænt og nye træer.
Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Vivia Sterling (40).
I forbindelse med dette og de følgende forslag efterlyste Jens Grønning (12) helt generelt forståelseslettende procedurer og formater for fremsættelse af forslag.
Forslaget i følge dette bilag blev af dirigenten henvist til behandling under budgetfremlæggelsen, punkt 5.

Bilag 3: Bibeholdelse af Savanneskoven uden, at den bliver slået / slaglet.
Forslaget var indsendt af nr. 40 og blev præsenteret af Vivia Sterling (40).
Udgifter i denne forbindelse blev henvist til behandling under budgetfremlæggelsen, punkt 5.
Vibeke Rosenkjær (1) forklarede, at den nuværende procedure er i overensstemmelse med anbefalinger fra Gribskov Kommune, ”Team Natur & Vand” (ved Christian Lundberg) for at modvirke, at savannen springer i skov igen. De seneste anbefalinger herfra (mail fra Christian Lundberg 2020.08.27) lægges på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen fremlægger i øvrigt ny plejeplan hver 2nd år.
Der var mange kommentarer for og imod forslaget, bl.a. om det slaglede græs skulle blive liggende eller opsamles. Et kyndigt indlæg i den forbindelse fra Kamilla Aggerlund (6) var vigtigheden af høslæt, altså at lade det slaglede græs blive liggende et par uger inden det bliver fjernet.
Der var enighed om nødvendigheden af foryngelse af træbevoksningen.
Der var enighed om, at nyplantede træer skal afmærkes for beskyttelse i forbindelse med udførelse af ”slagel”.
På spørgsmål fra Lene Sibbersen (66) om værdien af jordprøver omkring de nyplantede træer, blev det ikke fundet at have værdi, da den eventuelle ”træ-sabotage” ser ud til at være sket ved afbarkning (ref. Kamilla Aggerlund (6)).
På spørgsmål fra Bonnie Lund (42) blev det klargjort, at træer på skrænten ikke har nogen effekt kystsikringsmæssigt. Derfor blev der for nogle år siden etableret en fast kystsikring.
Konklusion: Afstemning viste 1 stemme for, alle øvrige imod. Det fremsatte forslag blev således ikke vedtaget.

Bilag 4: genetablering af hegn ud for nr. 58.
Efter fremlæggelse af Vivia Sterling (40), der også havde indsendt forslaget, og lidt diskussion, blev forsaget trukket tilbage.

Bilag 5: Lad de selvsåede træer i skoven vokse sig store:
Forslaget, der var indsendt af Vivia Sterling (40), blev trukket tilbage.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at de udsendte forslag bilag 6 og 7 var udsendt for sent og derfor ikke kunne behandles.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyr
Budget 2020 – 2021 (pdf)
Formanden kunne orientere om, at budget for 2020 og budgetoverslag for 2021 ikke indeholdt de store ændringer. Kontingentet forbliver derfor uændret. Budget 2020 blev enstemmigt godkendt. Kontingent for 2020 blev uændret 2.000 kr. plus 1.000 kr. til anlægsfonden, der opkræves som 2 x 1.500 kr. Rykkergebyr m.m. jf. ændret § 14, blev enstemmigt godkendt til 100 kr. pr. gang. I 2021 vil der igen blive udgift til genplantning af træer.
Den nye bestyrelse vil arbejde videre med forslaget om udspecificering af det i budgettet dominerende beløb afsat til ”græs, skrænt”.
Nogle kommentarer i øvrigt under dette punkt:
Den bøjede lygtepæl (22) vil efter spørgsmål fra Johan Samsom (7) blive anmeldt til Grundejerforeningens forsikring såfremt den skadevoldende vognmands forsikring ikke vil dække genetableringen.
På anbefalingen fra Mirian Andersen (62) om afsættelse af et rådighedsbeløb til beskæring af høje træer, blev der af Vibeke Rosenkjær (1) gjort opmærksom på, at der er tilstrækkelige midler i ”kassen” til den slags opgaver på fællesarealerne.
På spørgsmål fra Ole Aavang (15) vedrørende etablering af fibernet til alle parceller, anbefalede dirigenten at spørge TDC, og Jan Ungar (17) at udarbejde en ansøgning til Bredbåndspuljen. Den nye bestyrelse må tage sig af dette.

6. Valg af formand for bestyrelsen
Vibeke Rosenkjær (1) ønskede ikke at genopstille.
Johan Samsom (7) blev enstemmigt valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Kenny Rathje (20) ønskede ikke at genopstille og Johan Samsom (7) var netop blevet valgt som formand.
Vibeke Rosenkjær (1), der indvilligede i at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem, og Kamilla Aggerlund (6) blev begge enstemmigt valgt.
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende enstemmigt valgt: Tove Forsberg (52) og Ole Aavang (15).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Boe Spurré (42) og Jens Grønning (12) blev enstemmigt valgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Lene Sibbersen (66): Præcisering af farvevalg på ejendommene bør tilstræbes, selvom det er at finde på hjemmesiden. Ifølge Vibeke Rosenkjær (1) bør der udarbejdes en introduktion til nye beboere, bl.a. om dette emne.
Svar til Mirian Andersen (62) vedrørende forsikringsdækning, hvis f.eks. et træ vælter ned over ens hus: Det er ens privatforsikring, der skal dække en sådan skade.
Efter spørgsmål fra René Forsberg (52) blev konklusionen, at vores østlige naboer skal bedes om at fjerne den af ”Bodil” ødelagte trappe, som førte ned til stranden.
Lars Winther Andersen (34) spurgte, om eventuel badebro var under overvejelse. Dette er ikke tilfældet.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 11.30.
Referent: Søren Jensen (2)
Godkendt af dirigent:
Munkerup Have: 22.10.2020