Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have afholdt i det Gamle Posthus i Gilleleje lørdag 04. 09. 2021 10.00-12.00.

Formand Johan Samsom (7) bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Juul, som blev enstemmigt valgt. Poul Juul takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamlingen agenda ville blive i henhold den reviderede indkaldelse udsendt 2021.08.21. Søren Jensen (2) var af bestyrelsen udpeget som referent. Parentes-bemærkningen til punkt 9 “Eventuelt” i indkaldelsen vedrørende beskæring af træer blev henført til punkt 4.1 “Beskæring at af træer. Bilag 4”. Af de fremmødte havde 17 stemmeret. Der var indkommet 7 fuldmagter, der blev kontrolleret med navn og husnummer. Hermed var 24 medlemmer repræsenteret. For at godkende ændringer i vedtægterne skal mindst halvdelen af de 47 mulige være repræsenteret, det er 24.Generalforsamlingen kunne herefter erklæres beslutningsdygtig, også vedrørende vedtægtsændringer.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Bestyrelsens beretning, som i forvejen var blevet udsendt, blev oplæst af formanden. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside sammen med regnskab og referat. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, – dog med følgende bemærkninger, som ligeledes blev taget til efterretning:
• Jørgen Kirketerp-Møller (9) opfordrede bestyrelsen til at søge eksperthjælp vedrørende
bekæmpelse af råger. Lene Sibbersen (66) gjorde opmærksom på, at rågerne også kan give anledning til mindre skader på ejendom, såsom huller i plastictage. Formanden og den tidligere formand (Vibeke Rosenkjær (1)) gjorde opmærksom på, at råger er fredede, og at procedurerne omkring bekæmpelse af dem er meget besværlige. Men bestyrelsen har ikke opgivet og arbejder videre med sagen.
• På forespørgsel fra Jørgen Kirketerp-Møller (9), om der kunne være andre end TDC, som man kunne forespørge ved etablering af fibernet, blev bestyrelsen efter dirigentens
kyndige vejledning anbefalet at kontakte Onefiber og TDC-net.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
Regnskabet for 2020 var på forhånd sendt ud til Munkerup Haves beboere. Dirigenten har efterfølgende tjekket, at regnskabet er underskrevet af bestyrelse og revisor. Kasserer Vibeke Rosenkjær (1) gennemgik kort de beløb, der har givet størst afvigelser fra budgettet.
På opfordring fra Jørgen Kirketerp-Møller (9), blev det besluttet, at kontingent-restancer fremover bør bogføres og vises som tab.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag
Bilag 4: Beskæring af træer.
Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Miriam Andersen (62).
Kamilla Aggerlund (6) forklarede, at der i løbet af efteråret vil blive foretaget en generel
professionel vurdering (via Skovskolen) af områdets træer med henblik at udpeger
• eventuelle risiko-træer
• hvilke træer, der bør beskæres, – herunder rågetræer.
Ifølge kasserer Vibeke Rosenkjær (1) kan bestyrelsen klare denne opgave indenfor det eksisterende budget. Dette fandt forslagsstilleren tilfredsstillende.

Forslag fra bestyrelsen
Bilag 1: Forslag til vedtægtsændring § 14
Forslaget blev præsenteret af kasserer Vibeke Rosenkjær (1).
Der blev ikke foretaget en egentlig afstemning, men ved en vejledende afstemning, stemte alle for forslaget, der herefter er godkendt.

Bilag 2: Etablering af mindre redskabsskur
Forslaget blev præsenteret af formand Johan Samsom (7).
Skuret foreslås placeret ved siden af el-huset bag de eksisterende buske. Bestyrelsen forespørger Gribskov Kommune om mulige konsekvenser ved at bygge et sådant skur, tilladelse etc.
Forventet udgift skønnes ~ 15.000 kr. Jan Peter Ungar (17) vil på bestyrelsens vegne sørge for indhentning af et konkret tilbud. Bestyrelsen ønskede på mødet blot om samtykke til at gå videre med sagen.
Uden formel afstemning kunne alle tilslutte sig forslaget.

Bilag 3: Etablering af gelænder på trappen mod stranden.
Forslaget blev præsenteret af formand Johan Samsom (7).
Forslaget forventes ikke at kunne gennemføres indenfor bagatelgrænsen på 15.000 kr. Da trappen er privat med offentlig adgang, forespørges Gribskov Kommune om eventuel medfinansiering.
Bestyrelsen fik accept af generalforsamlingen til at arbejde videre med sagen, indhente tilbud etc.
Såfremt det endeligt viser sig, at ovennævnte bagatelgrænse vil blive overskredet, forelægges
sagen for en ny generalforsamling.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse af kasserer Vibeke Rosenkjær (1).
Budget med kontingent (3.000 kr./år) og rykkergebyr (100 kr.) blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand for bestyrelsen
Johan Samson (7) blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Søren Jensen (2) og Jan Peter Ungar (17) blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Tove Forsberg (52) og Ole Aavang (15) blev enstemmigt genvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Boe Spurré (42) blev enstemmigt genvalgt til revisor.
Jens Grønning (12) blev enstemmigt genvalgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Formand Johan Samsom (7) orienterede kort om eftermiddagens og aftenens øvrige
arrangementer

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 11.50.
Referent: Søren Jensen (2)
Godkendt af dirigent
Godkendt af bestyrelsen for Grundejerforeningen Munkerup Have