Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have
Søndag den 17. maj 2015 fra kl. 10.00 til kl. 11.45.

1. Valg af dirigent.
Poul Juul blev efter bestyrelsens forslag valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der forelå to indkomne forslag vedr. skrænten og anvendelse af e-mail. Der var 21 grundejere repræsenteret og der forelå 4 stk. fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden Vibeke Rosenkjær forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside. Der var spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen vedr. Kystdirektoratets svar, som sidenhen er modtaget – dateret 29.4.2015. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
Balance 31.12. 2014. (pdf)
Resultatopgørelse 2014 (pdf)
Kasserer Kenny Rathje fremlagde regnskabet for år 2014.
Efter enkelte kommentarer vedr. kontorholdsomkostninger og et manglende bilag, blev regnskabet godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag.
a. Da de sidste års storme har været meget hård ved vores skrænter, foreslår bestyrelsen, at der indhentes tilbud om reparation af skræntfods-sikringen på begge sider af trappen.
Efter god diskussion enedes man om følgende forslag:
Bestyrelsen bemyndiges til at indhente et eller flere tilbud om reparation af skræntfods-sikringen på begge sider af trappen. De indhentede tilbud forelægges på en generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen opfordres til at søge professionel vejledning om indhentning af tilbud – om muligt tilbudsgivning og om Kystdirektoratets skrivelse af 29.4.2015.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsen foreslår at indkaldelse til generalforsamlinger fremover kun fremsendes pr. e-mail.
Efter fin diskussion enedes man om følgende formulering:
For at lette kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne, godkender generalforsamlingen følgende forsøgsordning gældende indtil den ordinære generalforsamling 2016:
”Hvis et medlem ønsker at modtage skriftlige meddelelser fra bestyrelsen pr. e-mail, kan medlemmet give bestyrelsen sin e-mail-adresse.
Medlemmet tilkendegiver hermed, at hvor vedtægterne foreskriver skriftlighed, f.eks. ved indkaldelse til generalforsamling, betragtes e-mail som skriftlig indkaldelse. Ligeledes kan medlemmet henvende sig skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail.
Bestyrelsen orienterer alle medlemmer om denne mulighed.
Et medlem kan bekræfte sin tilmelding til ordningen ved at besvare denne e-mail fra bestyrelsen”.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget 2015 – 2016 (pdf)
Kasserer Kenny Rathje fremlagde forslag til budget for 2016. Uændret kontingent i 2016 med 1.500 kr. halvårligt (2.000 kr. til drift og 1.000 kr. til fond). Budgettet blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand for bestyrelsen.
Vibeke Rosenkjær nr 1, genopstillede og blev, med applaus, enstemmigt genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Svend Krag og Gerda Michelsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Jette Vessel nr. 6 og Dorte Jacobsen nr. 56 opstillede som nye bestyrelsesmedlemmer og blev enstemmigt valgt. Merete Kinberg og Carl Frederik Laulund nr. 25 blev genvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ulla Nerenst nr. 23 blev valgt som revisor, og Ole Aavang nr. 15 blev valgt som ny revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Bemærkning om trivslen af de nye træer i Savanneskoven.
Dato for arbejdslørdag blev efterlyst. Det bliver i august – bestyrelsen vender tilbage.
Forespørgsel hos Helsingør Politi vedr. Tv-overvågning ved vores indkørsel. – Det må vi ikke.
En stor tak til Gerda Michelsen nr. 3 for mange års arbejde for bestyrelsen.

Referent: Merete Kinberg
Dirigent: Poul Juul

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Munkeruphave 17. maj 2015