Referat fra generalforsamling 2010

Referat fra ordinær generalforsamling i Munkeruphave Grundejerforening søndag den 16/5 2010

1. Valg af dirigent.
Henrik Friis blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ligesom indkomne forslag var fremsendt rettidigt til grundejerne.
Der var 21 grundejere præsenteret ved personligt fremmøde og 13 fuldmagter.

2. Valg af stemmetællere.
Merete Trap Kinberg og Jan Ungar.

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Blev fremlagt af formanden.
Vedrørende asfaltbelægning: blev det aftalt at indkalde asfaltspecialisterne til 1 års   garantieftersyn.
Vedrørende snerydning: enkelte grundejere mente, at det var bestyrelsens opgave at    sørge for snerydning. Dette skete én gang.
Formanden gentog, at det er den enkelte husejers pligt at sørge for snerydning ud for egen parcel. Snerydderen påtalte, at der var biler parkeret på vejen til gene for   snerydningsarbejdet.
Parkering på vejen er generelt uacceptabelt.

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag:
Ole Sørensens forslag blev fremlagt og støttet af i alt 34 medlemmer. Ingen Imod.
Vore græsfolks tilbud om at foretage løbende oprydning blev godkendt – også tilbud om slagling af højskovsarealet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet blev godkendt med bemærkning om at 25.000 budgetteres på driftkontoen, og fjernes som udgift på anlægsfonden. Anlægsfonden vil derfor være “intakt”, som opsparingskonto med 49.000 om året. .
Kontingent til drift og fond er uændret. (kr. 1450 og kr. 500 halvårligt)

7. Valg af formand.
Ole Timmer enstemmigt valgt til formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.


Peter Baslev Jørgensen, Michael Winther og Jan Ungar valgt til bestyrelsen
.
Suppleanter Merete Trap Kinberg og Thomas Tanggaard fortsætter endnu et år.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor Karsten Berg, suppleant Jette Vessel Christensen.

9. Eventuelt
Under eventuelt udbad man sig en l iste over anskaffet materiel:
a. 1 stk. Telt:  opbevares hos Henrik Friis i nr. 20
b.
Motorsav: hos Thomas Tanggaard i nr. 34
c.
Buskrydder
d.
Gl. 8 meter stige: hos K.O. Nielsen i nr. 40
e.
Ny 10 meter stige: aflåst ved antennen nøgle hos P.B.Jørgensen i nr. 8
Hastighedsproblematikken blev endnu engang berørt. Trods henvendelser også fra andre grundejerforeninger endnu intet brugbart respons fra Gribskov Kommune.
Formanden takkede medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for støtte gennem de sidste 7 år.
Dirigenten fik megen applaus og tak for velgennemført ledelse af denne og tidligere generalforsamlinger.
Næste års generalforsamling er søndag den 15. maj 2011 kl. 10.
Samme sted.

Ref. Vibeke Rosenkjær                                                   Dirigent Henrik Friis