Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Munkerup Have søndag 22.maj 2016 fra kl. 10.00 til kl. 11.00

Formand Vibeke Rosenkjær bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Poul Juul blev efter bestyrelsens forslag valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i orden i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig.
Der var modtaget 7 fuldmagter. 19 grundejere var repræsenteret, hvoraf 13 havde stemmeret, grundet en stemme pr. parcel.
Jette Vessel Christensen (6) var af bestyrelsen valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formand Vibeke Rosenkjær forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside, når denne er klar sammen med referatet og regnskabet. Besked herom sendes ud til alle parceller. Der er kommet en ny fane på hjemmesiden omhandlende plejeplanen.
Med hensyn til vores stensætning, forpligter grundejerforeningen sig vedligeholdelsen af denne. Dette skulle nok have været indført i vores vedtægter.
Ole(23) efterlyste indhegning af de små træer, der enten er svære at finde eller er trådt ned. Formanden havde i sin beretning nævnt, at større træer fremover skal plantes, hvis de skal overleve. Bestilte plantekraver er aldrig fremkommet. Skovskolen vil stå for denne nyplantning.
Ulla(23) og Søren(6) havde set gule plamager omkring gyvelplanterne, der jo, som besluttet var, skulle graves op, så frøene ikke fik lov til at sprede sig. Formanden forespørger vores gartner. Gyvel kan sammenlignes med bjørnekløer, de er invasive.
Per(24) havde spørgsmål vedr. skrænten. Han havde observeret et barn meget tæt på afgrunden. Hvis ansvar er det? Oprindelig var der opsat 2 skilte med at færdsel langs skrænten er på eget ansvar. Nu er der 1 skilt tilbage. Da stormen tog en del af skrænten, var der også sat et bånd op som en slags skærm, men det blev revet over hele tiden. Formanden slog fast, at foreningen er ikke ansvarlig for folks færden tæt på skrænten, men vil dog se på hvad man evt. kan gøre.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
Balance 31.12.2015 (pdf)
Resultatopgørelse 2015 (pdf)
Kasserer Kenny Rathje fremlagde regnskabet for 2015.
Revisor Ulla Nerenst(23) var sammen med sin godkendelse af regnskabet, fremkommet med en revisionspåtegning.
Ulla Nerenst mener, at kontorudgifterne i regnskabet ikke er retvisende, idet de indeholder en lønudgift til et bestyrelsesmedlem for regnskabsassistance, hvilket er i strid med paragraf 17 i vedtægterne.
Bestyrelsen er dog af en anden mening, idet der også i paragraf 17 står at udgifter af en særlig karakter som f.eks. bistand til advokat eller revisor, kan afholdes af foreningens kasse. Merete Kinberg er suppleant i bestyrelsen og derfor ikke bestyrelsesmedlem.
Dirigenten henviste også til paragraf 19 i vedtægterne, hvor der står, at det skal være klart for generalforsamlingen, hvad det er for et arbejde, der er udført. Vedtægter kunne ændres her, således at hvis et medlem udfører arbejde, der er lønnet, skal det kunne ses af regnskabet.
Dirigenten fremhævede, at det var op til generalforsamlingen at afgøre sagen. Forskellige muligheder blev foreslået:
Hvis udgiften ikke kan godkendes, kan generalforsamlingen gøre bestyrelsen ansvarlig og kræve at bestyrelsen betaler pengene tilbage. Bestyrelsen kan derefter, hvis de ønsker det, gå rettens vej.
En anden mulighed er, at generalforsamlingen ser helt bort fra revisorens påtegning.
En tredje er en mulighed midt imellem, at godkende regnskabet med en bemærkning, der verificerer, hvad udgiften er gået til. Hvis generalforsamlingen vælger denne mulighed kunne man tilføje, at bestyrelsen anmodes om til næste års generalforsamling at fremlægge forslag til præcisering af vedtægterne.
Man kan glæde sig over beløbets lille størrelse, det er på 2400 kr. og at der er udført arbejde for pengene. Det er helt i orden at en revisor påpeger problemet, men det er en praksis, der går 7 år tilbage. Bestyrelsen kunne også have bedt en revisor helt uden for foreningen om at lave regnskabet, men da ville beløbet nok være væsentligt højere.
Ulla(23) slog fast at hun ikke var ude på at lave ballade, men at hun som valgt revisor har pligt til at gå bestyrelsen efter i sømmene.
Ulla mener også at suppleanter er en del af bestyrelsen, idet bestyrelsen efter vedtægternes paragraf 11 består af formanden og 4 medlemmer, samt 2 suppleanter og revisor.
Per(24) finder det mærkeligt at en person pludseligt skal lønnes for arbejde, der tidligere er udført uden revisorassistance, og at man kan omgå sagen ved at lægge den ind skjult.
Formanden kunne her meddele at andre tidligere bestyrelsesmedlemmer er blevet aflønnet for udført arbejde for foreningen.
Dirigenten kunne supplere, at kassearbejdet i dag er mere komplicerede end de var før hen, og mange foreninger vælger derfor en ekstern arbejdsassistance. Et godt råd vil være at alle goder og udgifter fremover bliver offentliggjort, så alle kan se dem.
Thomas(34) syntes at vi nu skal se fremad og ændre vedtægterne til næste generalforsamling. Samme synspunkt fra Osama(22). Man går ikke ind i foreningsarbejde for at tjene penge.
Ved håndsrækning blev forslag 3 enstemmigt vedtaget og regnskabet godkendt, idet man tager revisorens bemærkning ad notam, og tager sagen op til næste generalforsamling ved ændring af vedtægterne. Alle er velkomne til at komme med ændringsforslag.

4. Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budget 2016 – 2017
Budgettet fremgår af udsendte regnskabspapirer. Se disse.
Kontingentet foreslås bibeholdt på 3000 kr. pr. år.
Per(24) mente at kontingentet godt kunne sættes ned. Vi betaler 1500,00 kr. x 2 årligt pr. parcel. 500,00 til fonden og 1000,00 til driften. Formanden var af en anden mening, idet der kommer en del udgifter i det kommende år. Anlægget ved stranden f.eks. er meget dyrt. Budget og kontingent blev derefter godkendt.

6. Valg af formand for bestyrelsen
Vibeke Rosenkjær genopstiller.
Vibeke Rosenkjær blev valgt med applaus.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
To bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. Dorte Jacobsen(56) og Jette Vessel Christensen(6). Kenny Rathje(20) og Hanne Due(68) genvælges enstemmigt. Merete Kinberg og Carl Laulund(25) genvælges enstemmigt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ulla Nerenst(23) og Jan Ungar(17) opstiller.
Jan Ungar(17) blev valgt med 10 stemmer mod 8.
Ole Åvang(15) blev genvalgt in absentia til revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Thomas(34) ville godt vide hvordan hegnsloven er beskrevet. Har problemer med naboens hegn. Man kan Google loven på nettet. Det koster en del penge at få Hegnssynet ud for at kigge på problemet. Bestyrelsen kigger på sagen. En sagsbehandler fra Teknisk forvaltning kan måske rådgive. Det er gratis.
Susanne(48) Planen for Munkerup Have indeholder regler for området.
Problemer med hundeefterladenskaber. En kraftig opfordring endnu engang om, at hunde skal føres i snor, og der skal samles op efter toiletbesøg. Mange husejere er generet af dette.
Bestyrelsen ser om de kan finde på en sjov løsning.
Formanden meddeler, at den 6. august er der planlagt arbejdslørdag. Mere herom senere.
Ligeledes besked om loppemarked udsendes senere.
Da foreningen har fået erhvervsstatus og CVR nummer giver det en del problemer forklarer Vibeke.
Generalforsamlingen afsluttes.
Stor tak til dirigenten. Der også takker for god ro og orden.

Referent: Jette Vessel Christensen
Dirigent: Poul Juul
Munkeruphave 22.maj 2016