Bestyrelsens beretning 2013

Grundejerforeningen Munkerup Have 2012-13

Generalforsamling d. 26.05. 2013.

Bestyrelsens Beretning
Flere nye beboere er tilflyttet området i 2012 og 2013. Alle bydes  velkommen  i Munkerup Have.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i 2012 og 1 møde i 2013.
Den planlagte arbejdslørdag blev gennemført d. 04.08.2012, med stor indsats fra de fremmødte grundejere.

Lokalplan 31.5 gældende for Munkerup Have
Vibeke Rosenkjær nr. 1 og Karsten Berg nr. 13, har deltaget i møde med Gribskov kommunes tekniske forvaltning d. 27.09. 2012. vedr. lokalplan 31.5.
Baggrund for mødet var behandling af sager i området, hvor der i den forbindelse blev registreret en del ejendomme, hvor lokalplanens regler var overtrådt uden tilladelse. Mødedeltagere fra Gribskov kommune: Byggesagsbehandler Tine Meilvang Schlicker og arkitekt, Byggesagsbehandler Henning Nielsen.
I forbindelse med behandling af flere ansøgninger om dispensationer fra den gældende lokalplan i området ønsker Gribskov Kommune sammen med grundejerforeningen at få rettet op på forholdene.
Konklusionen på mødet var: At der er enighed om, at lokalplanen for området skal overholdes. Byggefelter skal overholdes, med henvisning til at grundene er små, og området let kommer til at se rodet ud. Fravigelser fra hegn er accepteret af grundejerforeningen på grund af særlige forhold, Kommunen gjorde gældende, at det var vigtigt at løse årsagen til ønske om opsætning af hegn i de tilfælde en sådan fandtes, og ellers at fastholde lokalplanens regler. (Levende hegn ind mod fællesarealer)
I de tilfælde, hvor der er afvigelser fra lokalplanen, vil kommunen kontakte den enkelte grundejer, som herefter kan ansøge Gribskov Kommune om dispensation, da kommunen sammen med grund-ejerforeningen ønsker, at få rettet op på forholdene.

Solcelleproblematikken blev også behandlet. Den er stadig i udvikling.  Ifølge Miljøministeriets notat af d. 21-6-2012,kræver opsætning af solceller myndighedsbehandling, hvis: 1. Solcellerne dækker en større del af taget, så der reelt er tale om nyt tagmateriale. 2. Det strider imod formålet i lokalplanen.
Kommunen har den endelige kompetence, og ønsker at videreføre grundejerforeningens indstilling om at fastholde lokalplanen.

Lokalplan 31.5 for Munkerup Have ligger nu på vores hjemmeside www.munkeruphave.com  som et link til: Velkommen til Munkerup Have. Her har alle nuværende og kommende beboere mulighed for at sætte sig ind i de vedtagne vilkår for området inden nyetableringer og renoveringer igangsættes.

I forbindelse med indkaldelse til Generalforsamling er brevet fra kommunen til bestyrelsen vedlagt som bilag.

Strand, Skrænt og Savanneskoven
I vinter er kystskrænten blevet renset og topskåret, så der er åbnes for havudsigt fra plateauet. De afskårne grene ligger parat til Sct. Hans bål, hvor det er tilladt af brænde bål.  Derudover er der i april, som aftalt i plejeplan 2011-2013 sat, i fem rondeller, små egetræer til fornyelse af Savanneskoven. Det er Skovskolen i Nødebo, der har stået for beplantningen. Arbejdet blev let forsinket p.g.a. forårsfrosten.
Tilsynsnotatet gælder umiddelbart fremover til september 2013, (Notatet ligger som bilag på hjemmesiden under bestyrelsens beretning fra 2011), hvor et nyt tilsyn skal aftales. Ønsker for området kan tilgå bestyrelsen til videre behandling med Gribskov kommunes tekniske forvaltning.

Skrænten ved siden af trappen, som er skadet efter voldsomme storme, er ikke renoveret, da der er stor usikkerhed omkring arbejdet. Den består af Klitsand. Der er et forslag om at tilså med Rosa Ragusa, som vil kunne fastholde sandet. Spørgsmålet kan medtages ved næste tilsyn med kommunen i september.

Asfalt
Der er flere revnedannelser, så det vil være op til den nye bestyrelse at vurdere behovet for reparationer i kommende budgetår.

Antennen
Der har i en periode i 2012, været problemer med FM signalet, men det er blevet repareret, og der har siden ikke været meldinger om signaludfald.

Arbejdslørdag vil i år blive afholdt d. 24. august, hvor bestyrelsen håber på stor deltagelse.

Munkerup Have Grundejerforening
Bestyrelsen d. 26.maj 2013.